Przejdź do treści

Polityka prywatności

WORK 24 sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności Użytkowników korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności zakładających Konto rekrutacyjne. WORK 24 sp. z o.o. dokłada najwyższych starań, by dane osobowe Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przysługujące im prawa i obowiązki administratora danych osobowych. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Administrator i przetwarzanie danych osobowych

 1. WORK 24 sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Przemysłowa 4 a NIP 554-297-96-90, REGON 384429607, KRS 0000805164 dalej jako: WORK 24 sp. z o.o. jest Administratorem danych osobowych Użytkowników.
 1. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z formularza rekrutacyjnego takimi danymi są wszystkie informacje podane przez Użytkownika, w szczególności dane zawarte w jego CV.
 2. WORK 24 sp. z o.o. zapewnia stosowne środki organizacyjno-techniczne mające na celu ochronę danych – przekazanych w celu świadczenia Usług – przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Środki te zapewniają adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. W szczególności mowa tu o warunkach technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Kontakt z WORK 24 sp. z o.o. może się odbywać:
  • telefonicznie: 500 574 208
  • e-mailowo: biuro@work-24.eu
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane podane przez Użytkowników niezbędne do korzystania z Usług określonych w Regulaminie. W szczególności w przypadku formularza rekrutacyjnego są to dane podane przez Użytkowników podczas jego złożenia: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, region w którym Użytkownik potencjalnie chciałby podjąć pracę oraz branżę, którą jest zainteresowany oraz dane zawarte w CV Użytkownika, np. data urodzenia, dane o wykształceniu, staż pracy, uprawnienia  i doświadczenie zawodowe.
 5. WORK 24 sp. z o.o. nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkowników z Usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.            
 7. W przypadku rezygnacji z którejś z Usług, o których mowa w Regulaminie,  dane osobowe, które konieczne były do jej realizacji, będą przetwarzane, przy czym zostanie to ograniczone wyłącznie do ich przechowywania, przez wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes WORK 24 sp. z o.o. w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez WORK 24 sp. z o.o. w celu świadczenia Usług drogą elektroniczną, co w szczególności polega na prowadzeniu procesów rekrutacyjnych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: realizacja Usługi świadczonej drogą elektroniczną (umowa); zgoda Użytkownika; prawnie uzasadniony interes
  WORK 24 sp. z o.o. jakim jest ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania Usług określonych w Regulaminie.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane Klientom czyli potencjalnym Pracodawcom, dla których WORK 24 sp. z o.o. świadczy usługi: rekrutacji, outsourcingu personalnego, pracy tymczasowej.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie Usług. W szczególności są to podmioty: świadczące usługi hostingowe, świadczące usługi utrzymaniowe i rozwojowe serwisu – Bazy Kandydatów, świadczące usługi IT.
 3. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom  lub podmiotom, za uprzednią zgodą wyrażoną przez Użytkownika.
 4. Każdy podmiot, któremu WORK 24 sp. z o.o.  powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkowników w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmioty przetwarzające działają w imieniu WORK 24 sp. z o.o. zgodnie        z jego poleceniami.

Prawa podmiotu danych osobowych

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a w szczególności prawo żądania od WORK 24 sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji, uzupełnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje także prawo żądania usunięcia danych, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub gdy ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W stosunku do danych przetwarzanych za zgodą Użytkownika, ma on prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Dane osobowe Użytkownika niezbędne do realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),  w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapaść jakiekolwiek decyzje, miałaby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Użytkowników.
 3. W przypadku uzyskania przez WORK 24 sp. z o.o.  wiadomości o korzystaniu                 przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie  z Regulaminem   lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie),   WORK 24 sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Bezpieczeństwo informacyjne

 1. WORK 24 sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury WORK 24 sp. z o.o. z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 2. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a systemem informatycznym
  WORK 24 sp. z o.o.
  , szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.
 3. WORK 24 sp. z o.o. wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci
  Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet,   WORK 24 sp. z o.o. rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

Cookies

 1. W celu prawidłowego działania systemów teleinformatycznych WORK 24 sp. z o.o. korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem systemu WORK 24 sp. z o.o. , zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z systemu teleinformatycznego – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. System teleinformatyczny wykorzystuje dwa rodzaje Cookies:
  1. sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika;
  2. trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
 3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 5. Pliki generowanie bezpośrednio przez system teleinformatyczny nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty współpracujące z WORK 24 sp. z o.o. mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 6. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może także samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 7. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.
 8. WORK 24 sp. z o.o. wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Serwis.
 9. WORK 24 sp. z o.o. wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:
Cookies jakiego narzędzia: Cel zapisania:
Google Analytics analiza zachowań użytkowników na stronie www
facebook.com, linkedin.com funkcje interaktywne, jak udostępnianie na platformie zewnętrznej
Google Tag Manager kontrola kodów zamieszczanych na stronie www
Google Optimize testowanie skuteczności strony www m.in przez wykorzystywanie testów A/B
Hotjar analiza zachowań użytkowników na stronie www, pozwala na tworzenie tzw. map cieplnych, nagrywanie zachowania, analizę momentów, w których osoby opuszczają stronę
 1. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
 2. W ramach wymienionych w niniejszym paragrafie czynności związanych z wykorzystaniem plików Cookies, WORK 24 sp. z o.o.  nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.

RODO Rekrutacja